کتاب های رایگان

 

 

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاهها و فقدان دسترسی به منابع فیزیکی، دسترسی رایگان به منابع اصلی و مرجع انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در حوزه آرشیو، اسناد، کتابداری و نسخه پژوهی فراهم شد. اساتید و دانشجویان می توانند برای استفاده  به لینک زیرمراجعه نمایند. 

http://dl.nlai.ir/UI/c28d1ad1-2eb3-483d-a33c-98da0f129d83/Catalogue.aspx?History=true